Ga verder naar de inhoud

Woordenlijst

Voor meer informatie bij de aanvinkopties, vind je hieronder een oplijsting met verdere toelichting. Voor specifieke zoektermen die u in het vrije veld kan opnemen, verwijzen we naar de PDF "specifieke zoektermen" hieronder.

A

 • Andere beslissing directeur

  Betreft beslissingen van de directeur die noch een ordemaatregel noch een tuchtsanctie zijn. Bv: toelating om een artikel te kopen bij de buitenkantine.

B

 • BC - Beroep tegen aspect KC/ Appel contre aspect CP

  Bijvoorbeeld: beroep enkel tegen de tegemoetkoming of enkel tegen de schending van de rechten van verdediging tijdens de klachtenprocedure.

 • Beroepscommissie

  Beroepscommissie zoals opgericht door de basiswet van 12 januari 2005. Voor meer info : https://ctrg.belgium.be/klachtrecht

 • Bijzondere veiligheidsmaatregel

  Maatregel voorzien door de wet (art. 110 Basiswet) opgelegd door de directie omwille van veiligheidsredenen en bestaande uit specifiek afgebakende afwijkingen van de gewoonlijke detentieomstandigheden (bijvoorbeeld : ontnemen van scherpe voorwerpen, observatie tijdens de dag en de nacht)

F

 • Fouille op het lichaam

  Betreft een fouille waarbij de gedetineerde zich doorgaans moet uitkleden en/of bepaalde delen van zijn lichaam moet laten zien (zoals bijvoorbeeld de mond openen). Ook wel ‘naaktfouille’ genaamd.

G

 • Geen beslissing directeur

  De bestreden beslissing is geen beslissing in de zin van art. 148 van de Basiswet (bijvoorbeeld : niet geïndividualiseerd ten aanzien van klager, beslissing genomen door de Directeur-Generaal, door de dienst Gezondheidszorg, klacht over de infrastructuur,…)

 • Geen beslissing Klachtencommissie of Directeur-Generaal

  In geval van een beroep waarbij de bestreden beslissing niet genomen werd door een Klachtencommissie of door de Directeur-Generaal van de penitentiaire instellingen (of diens gemachtigde), is de Beroepscommissie in eerste lijn niet bevoegd om kennis te nemen van het beroep.

 • Gegrond

  De klacht is gegrond wanneer de bestreden beslissing aangetast is door een onwettelijkheid of een onredelijkheid.

I

 • Individueel bijzonder veiligheidsregime

  Individueel regime dat omwille van veiligheidsredenen wordt opgelegd door de Directeur-Generaal van de penitentiaire instellingen en kan bestaan uit afgebakende afwijkingen van de gewoonlijke detentieomstandigheden (art. 116 Basiswet).

K

O

 • Ongegrond

  De klacht is ongegrond wanneer de bestreden beslissing wettelijk en redelijk is.

 • Onontvankelijk

  De klacht is onontvankelijk wanneer de Klachtencommissie zich er niet over mag buigen: ofwel omdat de Commissie niet bevoegd is, ofwel omdat de klacht niet volgens de wettelijk voorziene regels ingediend werd (bijvoorbeeld : de klacht werd te laat ingediend).

 • Ordemaatregel

  Het gaat om beslissingen van de directie ten aanzien van de gedetineerde met het oog op het bewaren van de orde en de veiligheid. Bijvoorbeeld : ontslag uit vertrouwensfunctie, bezoekverbod, telefonieverbod, …

 • Overplaatsing

  Individuele maatregel genomen door de penitentiaire administratie waarbij een gedetineerde van de ene penitentiaire instelling naar de andere wordt verplaatst (art. 17 Basiswet).

T

 • Tegemoetkoming

  Dit betreft het herstel voorzien door de wet (art. 158§4 Basiswet) in geval van vernietiging van een beslissing van de directie waarvan de gevolgen niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld bij een naaktfouille die al ondergaan werd). De tegemoetkoming kan niet van financiële aard zijn. Voorbeelden : bijkomende bezoeken, extra wandeling.

 • Tucht

  Procedure voorzien door artikel 144 van de basiswet om bepaalde inbreuken binnen de gevangenis door gedetineerden begaan, te bestraffen.

V

 • Voorlopige maatregel

  Beperkende maatregel (afzondering in eigen cel of plaatsing in beveiligde cel) die in bepaalde gevallen genomen kan worden in afwachting van de tuchtprocedure (art. 145 Basiswet).