Ga verder naar de inhoud

KC21/23-0018

Gegrond KC - Merksplas Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE LICHAAM

De klachtencommissie is bevoegd voor feitelijk handelen dat in verbinding kan worden gebracht met een beslissing van de directeur (maar niet bevoegd voor incidenten of feitelijk handelen dat niet in verbinding kan worden gebracht met een beslissing van een directeur). Toegepast op de fouille op het lichaam komt dit erop neer dat de klachtencommissie wel degelijk bevoegd is om te oordelen over de wijze van uitvoeren van een fouille op het lichaam die tot stand kwam via een beslissing van de directeur (feitelijk handelen dat in verbinding staat met een beslissing van de directeur). De klacht is ontvankelijk.

In het voorliggend dossier voert klager aan dat men hem geen handdoek overhandigde, hoewel hij hier meermaals om verzocht. De directie betwist niet dat er geen handdoek werd overhandigd, doch wijt dit aan het feit dat klager hier volgens het personeel nooit om verzocht. Volgens de procedure zoals vastgelegd in bijlage 3 van CB nr. 141 wordt er een handdoek overhandigd aan de gedetineerde. Klager moet hier volgens de klachtencommissie niet zelf om vragen. Volgens de klachtencommissie kadert het verstrekken van een handdoek in de eerbiediging van de waardigheid van de gedetineerde zoals opgelegd door artikel 108 §3 Basiswet. Door het verstrekken van een handdoek kan immers vermeden worden dat klager zijn lichaam gedurende de hele procedure volledig moet ontbloten. Hoewel de klachtencommissie onmogelijk kan verifiëren of klager tijdens de uitvoering van de fouille inderdaad om een handdoek verzocht, staat het in elk geval vast dat hij geen handdoek kreeg. De klachtencommissie is van oordeel dat de uitvoering van de fouille gebrekkig was in zoverre er niet automatisch een handdoek werd verstrekt aan klager. Er is sprake van een schending van artikel 108 §3 Basiswet in samenhang gelezen met de procedure zoals opgelegd door bijlage 3 van CB 141. De klacht is gegrond.