Ga verder naar de inhoud

KC21/23-0019

Gegrond KC - Merksplas Klachtencommissie Ordemaatregel
ORDEMAATREGEL - BEZOEK - MOTIVERING

In het voorliggend dossier werd de aanvraag tot ongestoord bezoek geweigerd. Uit de gegevensfiche die werd overgemaakt blijkt dat hetgeen de directie in de motivering aanhaalt, namelijk de “feiten van intrafamiliaal geweld”, niet strookt met de gegevens die daarin worden opgenomen. De directie nuanceerde deze motivering zelf al en stelde dat de formulering correcter zou zijn als er sprake was van “opvolging omtrent intrafamiliaal geweld”. De klachtencommissie stelt vast dat zelfs die formulering nog een vertekend beeld geeft, aangezien uit de gegevensfiche niet blijkt dat er zich op enig tijdstip feiten van intrafamiliaal geweld voordeden door klager ten aanzien van zijn partner.

De klachtencommissie merkt op dat er nog geen onregelmatigheden omtrent het zaalbezoek en het kinderbezoek werden vastgesteld. Dit gewoon bezoek werd door de betrokken diensten omschreven als noodzakelijke eerste stap, waarna ongestoord bezoek kan bekeken worden. Dat klager soms explosief reageert of zenuwachtig overkomt, kadert volgens de klachtencommissie mogelijks binnen zijn ASS. Dit aspect wordt door alle betrokken diensten keer op keer aangehaald wanneer het gaat over zijn gedrag, doch is volgens de klachtencommissie geen afdoende contra-indicatie om hem ongestoord bezoek met zijn partner te weigeren. De klachtencommissie kan de directie dan ook niet bijtreden in haar analyse dat er sprake is van een gevaar voor de veiligheid van bezoekster. De klacht is gegrond. De beslissing tot weigering van ongestoord bezoek wordt vernietigd. De klachtencommissie beslist dat haar beslissing in de plaats treedt (artikel 158 §3, 2° Basiswet). Het ongestoord bezoek tussen klager en zijn huidige partner wordt toegestaan.
Er werd een beroepsdossier met referentie BC/23-0062 opgestart